2021-22ರ ಜುಲೈ(ನವೆಂಬರ್) ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿ / 2021-22 July(November) Session Admission

2021-22ರ ಜುಲೈ(ನವೆಂಬರ್) ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರವೇಶಾತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ Last Date is 15-Dec-2021
Click here for 2021-22 July Cycle Admissions of all UG/PG/Diploma and Certificate Courses Last Date is 15-Dec-2021
Prospectus 2021-22 July Session Fee Details Advertisement

ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಬೋಧನಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗಾಗಿ / II Year and Final Year Tuition fee Payment

Click here for Payment of tuition fee for 2nd Year BA/BCOM and Final Year BA/BCOM/MA/MCOM/M.B.A/M.Sc for the Academic Year 2021-22 Last Date is 22-Dec-2021

Miscellaneous fee Payment

Click here for Miscellaneous/UNIVERSITY SILVER JUBILEE SPECIAL Fee Payment (*** Live ***)
Download

(Duplicate Identity Card/NDC/TC/Study Certificate/Change of Name/Subject/Study Center /Medium /Eligibility fee/Bonafied Certificate/ etc)