ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ /Click here for Examination Results LIVE
Click here for Update Email and Mobile no for Digital Marks Card LIVE
"ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷೆ"(Open Book Exam)ಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿರುವ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ಆವ್ರತ್ತಿ ) ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ BA/B.COM/MA/M.COM/MBA and M.Sc ಪದವಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. Live (Last Date for answer book submission is 08-02-2021)
Click here for Open Book Examination Question Papers(2019-20 July & January Cycle Students). Live

ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ /Examination fee Payment

2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ ಆವ್ರತ್ತಿ ) ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ B.L.I.Sc ಮತ್ತು M.L.I.Sc ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Click here for Examination fee payment for B.Lib.I.Sc and M.Lib.I.Sc 2019-20 January Batch Live
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ರಶೀದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Click here for download Examination Application and fee Receipt
Click here for Apply Revaluation and Photocopy (ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನಕಲು ಪ್ರತಿ) Live
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪಿ. ಎಚ್ .ಡಿ ಅದ್ಯಾದೇಶ 2012ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ. ಎಚ್ .ಡಿ P.hd ಪದವಿಗಾಗಿ 2014-15ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೋಂದಣಿಗೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಖಾಯಂ ನೋಂದಣಿಗೊಳಿಸುವ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Click here for Notifications(ಅಧಿಸೂಚನೆ) Live Click here for Download Application Live Click here for Online Payment ( ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗಾಗಿ) Live
ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Click here for download B.L.I.Sc and M.L.I.Sc Admission Tickets Live