ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ನೋಂದಣಿ /Learners Support Centre Registration

ಹೊಸ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿ ಸಹಾಯಕ ಕೇಂದ್ರ ನೋಂದಣಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Click here to Study Centre Registration for New Study Centres

***Last date is 15-07-2024***