ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು (2019 ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ /ಜನವರಿ ಆವೃತ್ತಿಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ) /Open Book Exam Question Papers ( for 2019 July/January Cycle Students)

ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ / Start Date:28-Jan-2021 ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ/Last Date for Submission of answer Book:08-Feb-2021
ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಳಿಸುವ ವಿಳಾಸ /Address (speed post and registered post Only):- ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ , ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ , ಮೈಸೂರು -570006 / Registrar(Evaluation),Karnataka State Open University,Examination Bhavan,Mukthagangotri, Mysuru - 570006
ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ /Click here for Open Book Examination Information
Sl NoCourseeYear/SemesterTypeSubject NameFront SheetQuestion Paper
1 B.AI YEARLANGUAGEKANNADA Download Download
2 ENGLISH Download Download
3 HINDI Download Download
4 URDU Download Download
5 SANSKRIT Download Download
6 TELUGU Download Download
7 COMPULSORYICHR AND ES Download Download
8 OPTIONALKANNADA Download Download
9 ENGLISH Download Download
10 HINDI Download Download
11 URDU Download Download
12 HISTORY Download Download
13 ECONOMICS Download Download
14 POLITICAL SCIENCE Download Download
15 PUBLIC ADMINISTRATION Download Download
16 EDUCATION Download Download
17 PSYCHOLOGY Download Download
18 ANTHROPOLOGY Download Download
19 GEOGRAPHY Download Download
20 SOCIOLOGY Download Download
21 II YEARLANGUAGEKANNADA Download Download
22 ENGLISH Download Download
23 HINDI Download Download
24 URDU Download Download
25 SANSKRIT Download Download
26 TELUGU Download Download
27 COMPULSORYFCA Download Download
28 OPTIONALKANNADA Download Download
29 ENGLISH Download Download
30 HINDI Download Download
31 URDU Download Download
32 HISTORY Download Download
33 ECONOMICS Download Download
34 POLITICAL SCIENCE Download Download
35 PUBLIC ADMINISTRATION Download Download
36 EDUCATION Download Download
37 PSYCHOLOGY Download Download
38 ANTHROPOLOGY Download Download
39 GEOGRAPHY Download Download
40 SOCIOLOGY Download Download
41 B.COMI YEARLANGUAGEKANNADA Download Download
42 ENGLISH Download Download
43 HINDI Download Download
44 URDU Download Download
45 SANSKRIT Download Download
46 TELUGU Download Download
47 COMPULSORYICHR AND ES Download Download
48 OPTIONALFINANCIAL ACCOUNTING - I,BOOM,INDIAN BUSINESS ENVIRONMENT Download Download
49 II YEARLANGUAGEKANNADA Download Download
50 ENGLISH Download Download
51 HINDI Download Download
52 URDU Download Download
53 SANSKRIT Download Download
54 TELUGU Download Download
55 COMPULSORYFCA Download Download
56 OPTIONALFINANCIAL ACCOUNTING-II,COMPANY LAW&FINANCIAL MARKETS AND SERVICES Download Download
57 M.COMI YEARCOMPULSORYI YEAR ALL PAPERS Download Download
58 MA-KANNADAI YEAR ALL PAPERS Download Download
59 MA-ENGLISHI YEAR ALL PAPERS Download Download
60 MA-HINDII YEAR ALL PAPERS Download Download
61 MA-URDUI YEAR ALL PAPERS Download Download
62 MA-SANSKRITI YEAR ALL PAPERS Download Download
63 MA-HISTORYI YEAR ALL PAPERS Download Download
64 MA-ECONOMICSI YEAR ALL PAPERS Download Download
65 MA-SOCIOLOGYI YEAR ALL PAPERS Download Download
66 MA-POLITICAL SCIENCEI YEAR ALL PAPERS Download Download
67 MA-PUBLIC ADMINISTRATIONI YEAR ALL PAPERS Download Download
68 MA-ANCIENT HISTORY AND ARCHAELOGYI YEAR ALL PAPERS Download Download
69 MA-MASS COMMUNICATION AND JOURNALISMI YEAR ALL PAPERS Download Download
70 M.Sc-BIOCHEMISTRYI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
71 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
72 M.Sc-BIOTECHNOLOGYI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
73 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
74 M.Sc-CHEMISTRYI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
75 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
76 M.Sc-CLINICAL NUTRITION AND DIETETTICSI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
77 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
78 M.Sc-ENVIRONMENTAL SCIENCEI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
79 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
80 M.Sc-COMPUTER SCIENCEI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
81 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
82 M.Sc-GEOGRAPHYI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
83 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
84 M.Sc-INFORMATION SCIENCEI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
85 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
86 M.Sc-MATHEMATICSI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
87 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
88 M.Sc-MICROBIOLOGYI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
89 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
90 M.Sc-PHYSICSI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
91 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
92 M.Sc-PSYCHOLOGYI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
93 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
94 M.B.AI SEMESTERI SEMESTER ALL PAPERS Download Download
95 II SEMESTERII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
96 III SEMESTERIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
       
If You Are unable to download Question Papers, Please check POPUP Block in URL. to know more click here