ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು /Open Book Exam Question Papers

ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ / Start Date:17-Oct-2020 ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ/Last Date for Submission of answer Book:27-Oct-2020
ಉತ್ತರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕಳಿಸುವ ವಿಳಾಸ /Address (speed post and registered post Only):- ಕುಲಸಚಿವರು (ಪರೀಕ್ಷಾಂಗ), ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ , ಮುಕ್ತ ಗಂಗೋತ್ರಿ , ಮೈಸೂರು -06 / Registrar(Evaluation),Karnataka State Open University,Examination Bhavan,Mukhtagangotri, Mysuru - 570006
ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ /Click here for Open Book Examination Information
Sl NoCourseeYear/SemesterTypeSubject NameFront SheetQuestion Paper
1 M.Sc-PSYCHOLOGYIII SEMESTERCOMPULSORYIII SEMESTER ALL PAPERS Download Download
       
If You Are unable to download Question Papers, Please check POPUP Block in URL. to know more click here